KOM JE SPELEN?

Co&Zo Gastouderopvang

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de opvangovereenkomst welke, bij plaatsing van een kindje, wordt afgesloten tussen gastouder en ouder(s)

Algemene voorwaarden Co&Zo Gastouderopvang
Versie 5 202210  

Artikel 1. Overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opvangovereenkomst van Co&Zo Gastouderopvang. De overeenkomst heeft betrekking op de opvang welke Co&Zo biedt aan het kind van de vraagouder, welke bij naam genoemd staat in de overeenkomst. Co&Zo staat ingeschreven in het LRKP en is hierdoor een erkende kinderopvangvoorziening. Zowel Co&Zo als de ouder(s) hebben tevens een overeenkomst afgesloten met een erkend gastouderbureau, conform de door de overheid gestelde eisen. Co&Zo verstrekt een kopie van de getekende overeenkomst aan het desbetreffende bureau.


Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch uiterlijk tot en met de dag waarop het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. De overeenkomst kan door zowel de ouder(s) als door Co&Zo worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te worden doorgegeven, evenals wijzigingen die betrekking hebben op de opvangdagen en/of opvangtijden.
Indien voortzetten van de overeenkomst gewenst is na het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan dit na overleg en instemming van Co&Zo.
In de volgende gevallen kan de overeenkomst door de ouder met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd: Bij het niet bereiken van overeenstemming over de onkostenvergoeding, echter niet eerder dan de datum waarop de nieuwe vergoeding van kracht wordt.
Bij het aantoonbaar falen van de gastouder tijdens de uitvoering van de opvangwerkzaamheden welke van invloed zijn op het kind.


Artikel 3. Wijzigingen
Wijzigingen in of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen van kracht wanneer zowel de gastouder als de ouder(s) deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.


Artikel 4.  Opvang
Co&Zo biedt opvang op vaste dagen, van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. De door ouder(s) gewenste af te nemen dagen en tijden worden gereserveerd met een minimale afname van 5,5 aaneengesloten uren per dag per week, mits anders overeengekomen. Co&Zo biedt tevens flexibele opvang. Ouder(s) die kiezen voor flexibele opvang, geven de gewenste opvangdagen minimaal 4 weken van te voren door aan Co&Zo met een minimale afname van 5,5 aaneengesloten uren per dag. Indien de flexibele opvang is gebaseerd op een 0 uren contract of korter dan vier weken voorafgaand aan de gewenste dag wordt doorgegeven, kan opvang niet gegarandeerd worden. In overleg kan er worden afgeweken van de huidige vastgestelde opening en sluiting tijden. In overleg kan er gebruik worden gemaakt van een ruildag mits de groepsgrootte het toelaat.
Het afnemen van extra dagen / uren kan in overleg worden ingepland.
Een gewenste opvangplek voor een (nog ongeboren) kindje kan schriftelijk worden gereserveerd. Indien de reservering wordt geannuleerd, beëindigd  of gewijzigd voor de overeengekomen startdatum, wordt 50% van de reeds gereserveerde contracturen door de gastouder in rekening gebracht.
Indien er geen ruimte is op een gewenste opvangdag, kan er gekozen worden voor (kosteloze) plaatsing op de wachtlijst.
Indien kind(eren) op de wachtlijst staat /staan voor opvang, hebben vraagouders met reeds geplaatst(e) kind(eren) voorrang op ouders zonder reeds geplaatst(e) kind(eren).


Artikel 5. Verantwoordelijkheid
Co&Zo draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van de opvang. Co&Zo is aangesloten bij een erkend gastouderbureau, welke zorg draagt voor de wettelijk vastgestelde controles waaraan Co&Zo dient te voldoen.


Artikel 6. Arbeidsovereenkomst
Co&Zo is een zelfstandige onderneming. De gastouder van Co&Zo functioneert als zelfstandige. Dit betekent dat zowel tussen de gastouder en het gastouderbureau als tussen de gastouder en de vraagouder geen sprake is van een dienstbetrekking. In beide gevallen is de gastouder ondernemer, geen werknemer. 


Artikel 7. Onkostenvergoeding
Het tarief voor de opvang staat benoemd in de overeenkomst van Co&Zo.
Co&Zo houdt het recht om de tarieven jaarlijks te verhogen, dan wel te verlagen. Een wijzigingen in de tarieven wordt uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het nieuwe jaar bekend gemaakt.
De tarieven zijn inclusief fruit, tussendoortjes, broodmaaltijd, drankjes en billendoekjes.
De tarieven zijn exclusief luiers, groente-potjes en baby- of dieetvoeding. Dit dient te worden meegegeven door de ouder(s)


Artikel 8. Kassiers- incasso functie
Het gastouderbureau vervult ten behoeve van Co&Zo en de ouder(s) een kassiers- en incassofunctie. Dit is conform de door de overheid gestelde eisen.


Artikel 9. Urenregistratie
Co&Zo registreert de opvanguren van de kinderen in de eigen administratie. Co&Zo levert de laatste dag van iedere maand de urenregistratie voor de gestelde termijn aan bij het gastouderbureau.
Het gastouderbureau verstrekt een jaaropgave van de totaal afgenomen uren aan ouder(s). Co&Zo verstrekt indien gewenst een overzicht aan de ouder(s) van de geregistreerde uren.


Artikel 10. Betalingswijze
De ouder(s) ontvangt maandelijks een factuur van het gastouderbureau met daarop de urenspecificatie. De ouder(s) betaalt het bedrag voordat de betalingstermijn is verstreken aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau draagt zorg voor de uitbetaling van de gastoudervergoeding aan Co&Zo namens de ouder(s)


Artikel 11. Betalingsrisico
Indien de ouder(s) zijn/haar betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, kan het gastouderbureau de gastoudervergoeding over de betreffende maand(en) niet uitbetalen aan Co&Zo. Indien de opvangvergoeding van de betreffende maand niet voldaan is bij het starten van de tweede opvangmaand daaropvolgend zal de opvang tijdelijk stopgezet worden door Co&Zo waarbij de vastgestelde contracturen doorgeschreven zullen worden. Zodra aan het betalen van de achterstand voldaan is, kan de opvang weer starten.


Artikel 12. Betaling bij afmelding / ziekte / haal en brengtijden
Bij afmelden van een opvang dag/dagen waarbij de gastouder wel beschikbaar is, behoudt de gastouder het recht op 100% doorbetaling en worden de contracturen doorberekend.
Indien er opvang gewenst is op een reeds afgemelde dag kan dit alleen na overleg en op basis van beschikbaarheid.
Indien het kind geen gebruik kan maken van de opvang vanwege ziekte, houdt Co&Zo recht op doorbetaling van de ingeplande opvanguren. Bij langdurige ziekte (langer dan 3 weken vanaf de eerste ziektedag) zal in onderling overleg worden besloten of de opvang tijdelijk gestopt kan worden.
Indien er geen gebruik gemaakt kan worden van de opvang wegens ziekte, vakantie of vrije dagen van de gastouder, heeft de gastouder geen recht op doorbetaling van de ingeplande opvanguren.
Alle contracten worden gebaseerd op de totaal geplande aanwezigheid van de gastouder per jaar, verdeeld over 12 maanden. De opvanguren worden hiermee maandelijks evenredig in rekening gebracht zoals aangegeven op het contract, mits anders is overeengekomen en met uitzondering van ziekte/afwezigheid van de (gast)ouder.
Indien het kind later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald, worden reeds ingeplande uren aan de ouder(s) in rekening gebracht, mits anders met de ouder(s) is overeengekomen. Maakt het kind langer gebruik van de opvang dan vooraf ingepland, wordt deze tijd bij de reeds ingeplande uren opgeteld. De opvanguren worden aan het einde van de maand in rekening gebracht. Er wordt gewerkt met een evenredige facturatie per maand en met een eenmalige verrekening aan het einde van het jaar indien er meer uren zijn afgenomen dan er eerder zijn gefactureerd. Niet afgenomen uren komen ten goede van de gastouder.


Artikel 13. Ziekte
Wanneer een kind ziek is, wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met Co&Zo. In overleg wordt bepaald of het kind wel of niet opgevangen kan worden. Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouder(s). Wanneer een kind dient te worden opgehaald, telt deze als eerste ziektedag.
Bij een ernstig ongeval schakelt Co&Zo eerst de meest aangewezen hulpverlener in. Daarna wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de ouder(s).
Wanneer de gastouder ziek is, stelt deze de ouder(s) daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. In overleg met het gastouderbureau en de ouder(s) kan gekeken worden naar vervangende opvang, of wordt de ouder(s) gevraagd zelf voor vervanging te zorgen. De gastouder laat zo snel mogelijk weten wanneer er weer opvang geboden kan worden. De uren die de gastouder afwezig is worden in mindering gebracht op de factuur van de betreffende maand.Co&Zo is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering voor derden in verband met de dekking van schade aan of door de opvangkinderen, veroorzaakt tijdens de uitvoering van de opvang.

Artikel 15. Vakantie en vrije dagen
Co&Zo verstrekt uiterlijk 1 oktober van ieder jaar een overzicht met daarop de vastgestelde vrije dagen en vakantieweken voor het volgende jaar. Tijdens deze vastgestelde vrije dagen en vakantieweken heeft de gastouder geen recht op doorbetaling. Deze uren worden bij aanvang van het contract al in mindering gebracht (zie artikel 12)


Artikel 16. Privacy
De gastouder en ouder verklaren elkaars privacy te respecteren en in verband hiermee volledige geheimhouding betrachten ten aanzien van hetgeen hen bij de uitvoering van deze overeenkomst vertrouwelijk ter kennis is gekomen.
Co&Zo is tevens in het bezit van een privacyreglement en voldoet aan de eisen van de AVG.

E-mailen
Bellen
Info