Inspectierapport Bovenkamp (VGO) St. Josephstraat 22 6658 DP Beneden-Leeuwen Registratienummer 204407199 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: West Maas en Waal

 Datum inspectie: 21-06-2022

 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

 Status: Definitief 

Datum vaststelling inspectierapport: 27-06-2022 

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen 

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder alle kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. 

Beschouwing Conclusie onderzoek De gastouder en de opvang locatie voldoen aan de eisen van de wet. 

Korte beschrijving van de GastouderOpvang De gastouder is sinds sinds 1 maart 2013 geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) op het opvangadres. De gastouder biedt opvang aan in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Zij doet dit op zeer professionele wijze en met volle inzet. Dit is terug te vinden in de eigen visie va n de gastouder welke zij heeft opgenomen in een eigen werkplan, de inrichting van de accommodatie en de toegankelijkheid van de administratie van de voorziening. 

Op het opvangadres heeft een onderzoek voor registratie en een jaaronderzoek plaatsgevonden. Handhaving in het kader van de Wet kinderopvang is niet aan de orde geweest. 

Advies aan College van B&W Geen handhaving. 

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen 

Observaties en bevindingen Registratie, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten Een gastouder mag niet starten met de opvang voordat de GGD een inspectieonderzoek heeft uitgevoerd. Als de gemeente besluit dat de gastouder mag starten, komt deze in het Landelijk Register Kinderopvang. De gastouder en de opvang-woning moeten aan een aantal eisen voldoen. Ook moet de gastouder verplichtingen uit eventuele handhaving op tijd zijn nagekomen. Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. 

Registratie Er is sprake van GastouderOpvang in de zin van de wet:  De opvang vindt plaats door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau op het woonadres van de  gastouder. De gastouder is niet de ouder van de opvangkinderen of de partner van de vraagouder.  Er wordt opvang geboden aan ten hoogste zes kinderen.  De gastouder staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven als de vraagouder of diens partner.  De gastouder is 18 jaar of ouder en heeft geen personeel in dienst.  De gastouder heeft verklaard geen kinderen te hebben die onder (voorlopig) toezicht zijn gesteld respectievelijk niet ontheven te zijn uit (of ontzet van) het ouderlijk gezag.

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Pedagogisch klimaat Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: De gastouder zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. De gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau. Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. Pedagogische praktijk De gastouder was aanwezig op het opvangadres en er werden op dat moment geen kinderen opgevangen. Kennis van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau De gastouder is op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en heeft het actuele plan in haar bezit. De inspectie vond plaats op een dinsdag in een schoolweek. Tijdens de inspectie waren er geen opvangkinderen aanwezig. De beoordeling van de pedagogische praktijk is gedaan middels interview met de gastouder en observatie van de opvang locatie. Hieruit blijkt dat de gastouder zorg draagt voor het waarborgen van de pedagogische basisdoelen uit de wet. Voorbeelden hiervan zijn:  Gastouder heeft een eigen werkplan ontwikkeld op basis van de vier basisdoelen van Riksen Walraven.  Gastouder geeft aan veel structuur te bieden aan de kinderen door middel van bijvoorbeeld een vaste dagplanning.  Voorwaarde van de gastouder is dat kinderen minimaal 5 uur aanwezig dienen te zijn.  Er is speelgoed aanwezig wat past bij de leeftijd van de kinderen.  Bij binnenkomst moeten de kinderen buiten de schoenen uit doen en binnen worden sokken gedragen.  Ieder kind heeft een eigen overdracht boekje.  Bij het binnenkomen van de opvang is het de regel dat het kind iedereen gedag zegt, eerst ontmoeten en dan spelen. Dit bevordert de bewustwording dat je samen bent en niet alleen.  Eigen ritme van de baby's zoals deze thuis is wordt gevolgd behalve wanneer dit volgens de gastouder niet ten goede komt van de ontwikkeling zoals het kind de hele dag op de arm dragen. Conclusie De pedagogische praktijk voldoet aan de eisen. Gebruikte bronnen Eigen beleidsplan. GOB evaluatiegesprek; 20 mei 2022

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Eisen aan de gastouder Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: De gastouder moet het juiste diploma hebben en eerste hulp (EHBO) aan kinderen kunnen bieden. De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staat ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt ook voor eventuele stagiairs, volwassen huisgenoten en structureel aanwezige volwassenen. De gastouder spreekt Nederlands met de kinderen. Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang De gastouder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag en is ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK). Tevens is zij in het PRK gekoppeld aan het gastouderbureau waardoor zij wordt bemiddeld De gastouder en haar volwassen huisgenoten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK). Tevens zijn zij in het PRK gekoppeld aan het gastouderbureau waardoor de gastouder wordt bemiddeld. Er is een stagiaire aanwezig tijdens de opvang op het woonadres van de gastouder. Deze persoon is ook ingeschreven in het PRK en gekoppeld door het gastouderbureau. Deskundigheid gastouder De gastouder beschikt over een passende beroepskwalificatie en over een geregistreerd en geldig certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen. Gebruik van de voorgeschreven voertaal De voertaal is Nederlands. Gebruikte bronnen diploma SPW AW EHBO certificering tot 30 april 2023

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Accommodatie en inrichting Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: De opvangwoning moet voldoende speel- en slaapruimte voor de kinderen hebben, en voldoende mogelijkheid om buiten te spelen. De ruimtes voor de kinderen zijn veilig en toegankelijk en zijn uitdagend ingericht. De opvangwoning en de buitenruimte zijn rookvrij. Er hangen werkende rookmelders in de woning. De gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijk opvangen, is goed bereikbaar en zorgt voor een achterwacht. Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid De woning beschikt over voldoende speel- en buitenspeelmogelijkheden voor het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Slaapruimte Er is afzonderlijke en op het aantal kinderen afgestemde slaapruimte voor de opvangkinderen. Veiligheid en passende inrichting binnen- en buitenruimtes De binnen- en buitenruimtes waar de kinderen gedurende de opvang verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. De woning is gebouwd vóór 2003 en is voorzien van voldoende, goed werkende geavanceerde en goed bevestigde rookmelders zoals vastgelegd in de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De woning is rookvrij tijdens de inspectie en er wordt volgens de gastouder niet gerookt in en om de woning. 

Groepssamenstelling Gastouder is op de hoogte van het aantal kinderen dat gelijktijdig opgevangen mag worden. (Er kunnen maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Hiervan mogen er 2 kinderen zijn tot 1 jaar, 4 kinderen tot 2 jaar en 5 kinderen tot 4 jaar. Eigen kinderen van de gastouder tellen mee tot 10 jaar.) Huidige bezetting: 4 dagen opvang van maandag tot en met donderdag. Kinderen die worden opgevangen zijn in de leeftijd van 0-4 jaar. De kinderen worden in wisselende samenstellingen opgevangen. 

De gastouder is een erkend leerbedrijf sinds vanaf 2016. Heeft doorlopend stagiaires. komende periode is er even geen stagiaire in verband met tijdelijk verlof. In maart 2022 is de laatste Dit was een maatschappelijke stage. (September 2021 tot en met maart 2022). 

Achterwacht De gastouder is goed telefonisch bereikbaar en heeft een adequate achterwachtregeling getroffen. De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. De gastouder heeft een adequate achterwachtregeling getroffen. De namen, telefoonnummers en beschikbaarheid van de achterwacht personen zijn vastgelegd. Gebruikte bronnen Agenda van de gastouder week 25 van 2022

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Veiligheid en gezondheid Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: De gastouder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor stelt de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker een risico-inventarisatie op. De gastouder voert de maatregelen uit, die passend zijn. De gastouder houdt een lijst van ongevallen bij. De gastouder kent de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en weet hoe hiernaar te handelen. Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Er is een door bemiddelingsmedewerker en gastouder ondertekende actuele risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aanwezig. De inventarisatie is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau uitgevoerd op het opvangadres. Het gastouderbureau heeft de gastouder op 27 aug 2021 bezocht voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. In de opvangvoorziening zijn geen onaanvaardbare risico’s voor de veiligheid of gezondheid van kinderen waargenomen. De gastouder heeft een ongevallenformulier dat voldoet aan de gestelde eisen. Conclusie De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid voldoet aan de eisen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Kennis van de vastgestelde meldcode De gastouder heeft kennis van de inhoud van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is vastgesteld door het gastouderbureau.

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Overzicht getoetste inspectie-items Registratie, naleving handhaving en maatregelen A-ziekten Registratie Een voorziening voor GastouderOpvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke eisen. (art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang) De voorziening voor GastouderOpvang voldoet aan de volgende voorwaarden uit de definitie voor GastouderOpvang in de zin van de wet. De opvang vindt plaats: - door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau; - in een gezinssituatie door een gastouder welke niet de ouder van de op te vangen kinderen is noch de partner van de vraagouder; - op het woonadres van de gastouder of van één van de vraagouders; - aan ten hoogste zes tegelijkertijd aanwezige kinderen. De gastouder: - staat niet op hetzelfde woonadres ingeschreven in de basisregistratie personen als de ouder of diens partner van het kind aan wie opvang wordt geboden; - is 18 jaar of ouder; - heeft ten behoeve van de opvang van kinderen in geen enkele vorm personeel in dienst. (art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) De voorziening voor GastouderOpvang voldoet aan onderstaande voorwaarden uit de definitie voor GastouderOpvang in de zin van de wet. De gastouder: - heeft geen kinderen die onderworpen zijn aan (voorlopige) ondertoezichtstelling; - is niet ontheven uit het ouderlijk gezag; - is niet ontzet van het gezag. (art 1.56b en art 1.1 Wet kinderopvang) Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De gastouder voert een zodanig pedagogisch beleid en organiseert de GastouderOpvang op zodanige wijze, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde GastouderOpvang. De gastouder heeft kennis van en handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waarbij hij is aangesloten. (art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang)

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Eisen aan de gastouder Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang De volgende personen zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang: - de gastouder of voorgenomen gastouder; - andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover dit tevens de opvang locatie is, hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben; - de personen van 18 jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de opvang locatie, indien dit tevens het woonadres van de gastouder is. (art 1.56b lid 3 Wet kinderopvang) De gastouder overlegt op verzoek van het gastouderbureau of de toezichthouder: - een verklaring omtrent het gedrag van zichzelf, en - andere personen van achttien jaar en ouder die op hetzelfde woonadres als de gastouder, voor zover dit tevens de opvang locatie is, hun hoofdverblijf hebben, of zullen hebben, alsmede - de personen van achttien jaar en ouder die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op de opvang locatie, indien dit tevens het woonadres van de gastouder is. De verklaring omtrent het gedrag wordt door de gastouder binnen een door het gastouderbureau of de toezichthouder gestelde termijn overgelegd en is bij overlegging niet ouder dan twee maanden. (art 1.56b lid 5 Wet kinderopvang) De gastouder overlegt op verzoek van de toezichthouder een verklaring omtrent het gedrag met betrekking tot een persoon van 12 jaar of ouder die ten tijde van de opvang aanwezig is op het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt en waarvan de toezichthouder vermoedt dat deze persoon niet voldoet aan de eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. De verklaring omtrent het gedrag wordt door de gastouder binnen een door de toezichthouder gestelde termijn overgelegd en is bij overlegging niet ouder dan twee maanden. (art 1.56b lid 7 Wet kinderopvang) 

Deskundigheid gastouder De gastouder beschikt over een getuigschrift conform de ministeriële regeling. OF De gastouder beschikt over een EVC-bewijsstuk afgegeven vóór 1 januari 2012 waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van de bij ministeriële regeling aangewezen MBO-2 opleiding(en). (art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder a en lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 10, 10a en 10b Regeling Wet kinderopvang) De gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen conform de ministeriële regeling. (art 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 1 onder b en lid 3 

Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 1 Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang inzake met goed gevolg afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen)

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Gebruik van de voorgeschreven voertaal In de voorziening voor GastouderOpvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. (art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) OF In de voorziening voor GastouderOpvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt, overeenkomstig een door de houder van het gastouderbureau vastgestelde gedragscode. (art 1.56b lid 1 en 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 

Accommodatie en inrichting Speel- en slaapruimte en buitenspeelmogelijkheid De voorziening voor GastouderOpvang beschikt over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen, waaronder begrepen een voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte. De ruimte is afgestemd op het aantal kinderen. De binnenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 14 lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) 

De voorziening voor GastouderOpvang beschikt over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. De buitenruimtes waar de kinderen, gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 14 lid 1 onder b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) 

De voorziening voor GastouderOpvang is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het vigerende Bouwbesluit. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 14 lid 1 onder c Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) De voorziening voor GastouderOpvang is te allen tijde rookvrij. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 14 lid 1 onder d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Groepssamenstelling Bij een gastouder worden maximaal 6 kinderen gelijktijdig opgevangen, waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) 

Achterwacht De gastouder is goed telefonisch bereikbaar. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang)

Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De gastouder heeft op het opvangadres een door de bemiddelingsmedewerker en de gastouder ondertekende risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, die jaarlijks is opgesteld en is toegespitst op dat specifieke adres. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is door de gastouder samen met de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 11 lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) De inventarisatie van de risico’s is inzichtelijk voor vraagouders en bevat in ieder geval een beschrijving van de veiligheids-en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 11 lid 3 onder a en b Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) De gastouder draagt er zorg voor dat de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn zijn respectievelijk worden genomen. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 11 lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang) De gastouder draagt er zorg voor dat de lijst van ongevallen die hebben plaatsgevonden actueel is en voldoet aan de gestelde eisen. (art 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang; art 11 lid 3 onder c en lid 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor GastouderOpvang)

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De gastouder heeft kennis van de door de houder van het gastouderbureau voor gastouders vastgestelde meldcode, waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De gastouder is verantwoordelijk voor de naleving van de door de houder van het gastouderbureau vastgestelde meldcode. (art 1.56b lid 1 en art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) De gastouder heeft kennis van de handelswijze hoe, indien het de gastouder op enigerlei wijze bekend is geworden dat de natuurlijke persoon die tevens houder is van het gastouderbureau zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact te treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte te doen bij een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. (art 1.56b lid 1 en 1.51c lid 1 onder b en lid 2 Wet kinderopvang)

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam gastouder : Bovenkamp, Cornelia van de Opvangadres : St. Josephstraat 22 Postcode en plaats : 6658 DP Beneden-Leeuwen Aantal kindplaatsen : 6 Gegevens gastouderbureau(s) Naam gastouderbureau : Gastouderbureau Boelie Adres gastouderbureau : Uranus 11 Postcode en plaats : 2221 JV Katwijk Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Gelderland-Zuid Adres : Postbus 1120 Postcode en plaats : 6501 BC Nijmegen Telefoonnummer : 088 - 144 71 44 Onderzoek uitgevoerd door : I. Jansen Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente : West Maas en Waal Adres : Postbus 1 Postcode en plaats : 6658 ZG BENEDEN-LEEUWEN Planning Datum inspectie : 21-06-2022 Opstellen concept inspectierapport : 23-06-2022 Zienswijze gastouder : Niet van toepassing Vaststelling inspectierapport : 27-06-2022 Verzenden inspectierapport naar : 27-06-2022

Definitief inspectierapport voorziening voor GastouderOpvang jaarlijks onderzoek 21-06-2022 Bovenkamp te Beneden-Leeuwen gastouder en gastouderbureau(s) Verzenden inspectierapport naar gemeente : 27-06-2022 Openbaar maken inspectierapport : 11-07-2022E-mailen
Bellen