KOM JE SPELEN?

Co&Zo Gastouderopvang

Privacyverklaring Co&Zo Gastouderopvang Beneden Leeuwen

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Co&Zo Gastouderopvang verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de dienst die door Co&Zo wordt verleend. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die van u en/of uw kinderen worden verwerkt:

Naam, adres, woonplaats en geboortedatum ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren)
Telefoonnummers ouder(s)
E-mailadres ouder(s)
Burgerservicenummer ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren)
Gegevens nood/reserve adres
Gegevens huisarts / tandarts en polisnummer verzekering
Toestemmingsformulieren
Kind-volgsysteem
Documenten en gegevens die betrekking hebben op de meldcode

Bijzondere gegevens die worden verwerkt om de taak van gastouder te kunnen uitvoeren zijn:

Gegevens over de gezondheid van het kind, hieronder vallen medicijngebruik en allergieën

Gegevens over het doorlopen van het vaccinatieschema

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

Het onderhouden van contacten met ouder(s)/verzorger(s)
Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind.
Als Co&Zo hier wettelijk tot toe verplicht is.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, of op grond van de wet vereist is.

De hier onderstaande bewaartermijnen zijn van toepassing vanaf het moment dat het kind de opvang verlaat en de overeenkomst wordt stopgezet.

Volledige naam  7 jaarWettelijk
BSN-nummers  7 jaar  Wettelijk
De overeenkomst  7 jaar  Wettelijk
Financiële transacties  7 jaar  Wettelijk
Adresgegevens  2 jaar  Aanbevolen
Geboortedatum  2 jaar  Aanbevolen
Bijzondere gegevens  2 jaar  Aanbevolen
E-mailadres  2 jaar  Aanbevolen
Telefoonnummer  2 jaar  Aanbevolen
Gegevens ontwikkeling  2 jaar  Aanbevolen


De bescherming van uw gegevens worden serieus genomen en er zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die opgeslagen zijn op alle digitale apparaten, zoals computer, laptop en mobiele telefoon zijn beveiligd via beschermd account met sterk wachtwoord. Alle digitale apparaten worden regelmatig gescand door een virusscanner.

Email wordt verstuurd vanuit een beveiligde omgeving.

Papieren dossiers worden afgesloten bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden.

Contracten en toestemmingsformulieren welke online zijn terug te vinden op de website van een gastouderbureau  zijn tevens beveiligd met een wachtwoord en gebruikersnaam.

Informatie in de overdrachtsboekjes wordt enkel gedeeld met betreffende personen.

Communicatie via whatsapp, Facebook of andere sociale media vindt enkel plaats met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s)

Foto`s en/of video’s van kinderen worden enkel met betreffende ouder(s)/verzorger(s) gedeeld tenzij anders schriftelijk is afgesproken en door alle partijen ondertekend.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan via onderstaande gegevens contact op met Co&Zo.

Indien er een datalek ontstaat waarbij de persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen terecht komen zal Co&Zo u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Apparaten zullen worden geblokkeerd en wachtwoorden zullen worden aangepast.


Naast de gastouder hebben de volgende personen kennis van uw gegevens:
Stagiaire: kennis van geboortedatums i.v.m. knutselwerkjes t.b.v. verjaardagen ouders/verzorgers en daarnaast toegang tot bepaalde gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind;

Openbaar voor iedereen zijn de geboortedatum en een foto van het kind welke vermeld staat op de vliegertjes die intern worden gebruikt.

Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens worden in het kader van de Toeslag Kinderopvang doorgegeven aan de belastingdienst. Het gaat hierbij om de volledige naam van het kind, de adresgegevens en het BSN van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) en de uren van opvang die worden afgenomen.

Voor de uitvoering van de overeenkomst heeft het gastouderbureau dat bemiddeld toegang tot alle persoonlijke gegevens.

De opvang wordt gecontroleerd door de GGD. Deze heeft een controlerende taak, bijvoorbeeld als het gaat om de leidster-kind ratio en het maximumaantal op te vangen kinderen. De GGD kan hierbij om de gegevens van het kind (naam en geboortedatum) vragen. Deze zullen op aanvraag worden verstrekt.

Gegevens kunnen inzichtelijk worden gemaakt bij de boekhouder (welke een beroepsgeheim heeft)

Gegevensuitwisseling bij zorgen over het kind
Soms kan het voorkomen dat Co&Zo zich zorgen maakt over (de ontwikkeling van) het kind. U kunt hierbij denken aan fysieke verzorging, geestelijke verzorging, de ontwikkeling van het kind of omgevingsfactoren. In het belang van het kind kan het dan nodig zijn om informatie uit te wisselen met derden, zoals de GGD, het consultatiebureau, de school, maatschappelijk werk etc.
Gegevensuitwisseling vindt echter alleen plaats als de ouder(s )/verzorger(s)hiervoor expliciet toestemming hebben gegevens.
Zijn er zorgen om het kind dan heeft Co&Zo de plicht om met de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek te gaan. Met elkaar wordt gekeken hoe we deze zorgen omtrent het kind kunnen wegnemen en tot een oplossing kunnen komen. Als ouder(s)/verzorger(s) hier geen gehoor aan geven en de zorgen dusdanig groot zijn dat de gezondheid, de ontwikkeling of veiligheid van het kind in het geding zijn, ziet Co&Zo zich genoodzaakt om melding te maken bij Veilig Thuis. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover vooraf geïnformeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Co&Zo een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die in het bezit zijn van Co&Zo  naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie, te sturen. 

Contact
Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen:

Co&Zo Gastouderopvang
Connie van de Bovenkamp
St. Josephstraat 22                                                                 
6658 DP Beneden Leeuwen                                                                                       
Telefoon: 06-20851422
E-mail: info@co-en-zo.com

Klachten
Klachten over het niet juist uitvoeren van de privacyverklaring kunt u aangeven bij Co&Zo en daarnaast heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: 
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG 
088 - 1805 250

E-mailen
Bellen
Info